Prof. dr. Marcel Boogers is hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de Universiteit Twente en onderzoeker bij Necker van Naem. Als onderzoeker en adviseur heeft hij een brede expertise opgebouwd op het gebied van lokaal en regionaal bestuur, lokale politiek en interbestuurlijke verhoudingen. Daarbij richt hij zich vooral op het krachtenveld tussen inwoners, organisaties, politici en bestuurders. Hij was als onderzoeker en als adviseur betrokken bij een groot aantal onderzoeken naar lokaal bestuur, lokale democratie, regionale samenwerking en interbestuurlijke verhoudingen. 

Onderzoeksprofielen

Vakken collegejaar 2023/2024

Vakken in het huidig collegejaar worden toegevoegd op het moment dat zij definitief zijn in het Osiris systeem. Daarom kan het zijn dat de lijst nog niet compleet is voor het gehele collegejaar.

Vakken collegejaar 2022/2023

Extern gefinancierd academisch onderzoek[1]

2018-2020

 • Staat van het burgemeestersambt anno 2020: onderzoek naar het functioneren van burgemeesters en de gevolgen daarvan voor ondersteuning, rekrutering en aanstellingswijze van burgemeesters; in opdracht van het ministerie van BZK
 • Doorlichting interbestuurlijke verhoudingen:¬†onderzoek naar gevolgen decentralisaties voor de kwaliteit van interbestuurlijke verhoudingen; in opdracht van het ministerie van BZK.
 • Mogelijke vormen van multilevel democracy bij Regionale Energie Strategie√ęn, essay in opdracht van ministerie van BZK.
 • Samenvattend onderzoek naar gevolgen van decentralisaties, herindelingen en regionalisering voor functioneren lokaal bestuur, secundaire analyse van onderzoeken over gevolgen van decentralisaties en gemeentelijke schaalvergrotingen, in opdracht van vaste Kamercommissie Biza van de Tweede Kamer.
 • Onderzoek kandidaatstelling bij gemeenteraadsverkiezingen: onderzoek naar kandidaatstelling politieke partijen bij gemeenteraadsverkiezingen, uitgevoerd samen met RUG, in opdracht van BZK.
 • Onderzoek kandidaatstelling bij provinciale staten- en waterschapsverkiezingen: onderzoek naar kandidaatstelling politieke partijen, uitgevoerd samen met RUG, in opdracht van BZK.
 • Onderzoek naar organisatie en functioneren van lokale politieke groeperingen, onderzoek uitgevoerd door onderzoeksconsortium van UL, TiU, UT en RUG, gesubsidieerd door het ministerie van BZK.
 • Onderzoek gegevensuitwisseling in het sociaal domein: onderzoek naar begunstigende en belemmerende factoren voor gegevensuitwisseling ten behoeve van integraal werken in het sociaal domein, uitgevoerd samen met BMC, gesubsidieerd door onderzoeksfonds instituut gak.
 • Lokaal kiezers onderzoek: onderzoek naar de achtergronden van het stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, uitgevoerd door een consortium van UT, UvA, EUR. Onderzoek wordt geleid door de UT.


2015-2017

 • Effecten van regionaal bestuur voor gemeenten: bestuursstructuur, samenwerkingsrelaties, democratische kwaliteit en bestuurlijke effectiviteit. Onderzoek naar de effecten van regionaal bestuur voor democratische kwaliteit en bestuurlijke effectiviteit en de institutionele en culturele factoren die dat be√Įnvloeden. Onderzoek in opdracht van het ministerie van BZK. Valorisatie: in het kabinetsstandpunt over het Rob-advies over regionale democratie is meerdere malen naar het onderzoeksrapport verwezen. Verder zijn de resultaten van het onderzoek gebruikt bij het advies ‚ÄėMaak Verschil‚Äô van de interbestuurlijke Studiegroep Openbaar Bestuur. Tot slot wordt in het professionele en academische debat over regionaal bestuur vaak teruggegrepen op dit onderzoek.
 • Onderzoek naar de taak, plaats en bevoegdheden van burgemeesters in Duitsland, Engeland, Belgi√ę en Denemarken. Onderzoek naar de aanstellingswijze en de positie van de burgemeesters in enkele omringende landen, waarbij zowel de formeelwettelijke positionering als het feitelijk functioneren aan de orde komt. Onderzoek in opdracht van het ministerie van BZK. Coproductie met RuG. Valorisatie: onderzoek is benut bij kabinetsvoorstel tot deconstitutionalisering van de aanstellingswijze van de burgemeester. Verder is naar het onderzoek verwezen in politieke en academische debatten over dit onderwerp.
 • Praktijk van regionaal bestuur in Noord-Brabant.¬†Onderzoek in opdracht van provincie Noord-Brabant naar de wijze waarop institutionele en culturele factoren van invloed zijn op de democratische kwaliteit en bestuurlijke effectiviteit van regionale samenwerkingsverbanden.¬†Valorisatie:¬†onderzoek heeft bijgedragen aan doorontwikkeling van het provinciale programma ‚ÄėVeerkrachtig bestuur‚Äô.
 • De rol van de gemeente binnen het stelsel van private kwaliteitsborging: een bestuursrechtelijk en bestuurskundig perspectief.¬†Onderzoek naar de gevolgen van private kwaliteitsborging bij bouwen voor gemeenten. In opdracht van BZK, in coproductie met de RuG en BMC.¬†Valorisatie:¬†naar onderzoek is verwezen in het wetsvoorstel private kwaliteitsborging en in het Kamerdebat hierover

2014-2015

 • Effecten van regionaal bestuur: quick scan van de effectiviteit en democratische kwaliteit van regionaal bestuur. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK. Valorisatie: onderzoek heeft BZK ondersteund bij het vinden van een perspectief op regionale ontwikkelingen en het bepalen van een onderzoeksagenda naar dit onderwerp. Onderzoek heeft geleid tot vervolgopdracht.
 • Rekrutering van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006, 2010 en 2014: kandidaatstellingsproblemen vergeleken en verklaard. Onderzoek in opdracht van het ministerie van BZK, coproductie met RuG. Valorisatie: behalve dat onderzoek veel media-aandacht heeft gekregen, heeft de opdrachtgever het onderzoek benut bij het formuleren van een actieplan Lokale Democratie. In het Kamerdebat hierover is eveneens naar het onderzoek verwezen.
 • Gemeentelijke herindelingen: lessen en leerervaringen. Onderzoek in opdracht van BZK naar ervaringen met recente herindelingstrajecten. Co-productie met BMC Advies. Valorisatie: onderzoek heeft geleid tot het opstellen van een handreiking gemeentelijke herindelingen voor gemeenten. In deze handreiking is voortgebouwd op de resultaten van dit onderzoek.

2011-2012

 • Lokale legitimiteit: hoe beoordelen inwoners hun gemeentebestuur en waar hangt dat oordeel van af? Onderzoek in opdracht van BZK naar de wijze waarop de bestuurlijke en politieke context van een gemeente van invloed is op het oordeel van inwoners over hun gemeentebestuur. Valorisatie: het onderzoek heeft bijgedragen aan een grotere aandacht bij BZK en in het lokaal bestuur voor het belang van vooral politieke factoren bij het ontstaan van ontevredenheid over het lokaal bestuur bij inwoners.
 • Meer doen met doe-democratie: nieuwe coproducties voor een veerkrachtig lokaal bestuur. Essay in opdracht van het Ministerie van BZK gebaseerd op onderzoeken naar ervaringen met bewonersinitiatieven. Valorisatie: In het kabinetsstandpunt over doe-democratie is voortgebouwd op dit rapport.

 

Onderzoeks- en adviesopdrachten met academische inbreng[2]

2017

 • Politieke evenwichtskunst: Onderzoek naar de bestuurscultuur in de gemeente Castricum. Onderzoek naar de achtergronden voor het ontstaan van de recente bestuurscrisis in Castricum, in opdracht van de gemeenteraad van gemeente Castricum
 • Verkenning van samenwerkingsvormen voor de Leidse regio. Onderzoek en advies in opdracht van de gemeenten in de Leidse regio naar de bouwstenen en belemmeringen voor de intensivering van regionale samenwerking en naar de sterkten en zwakten van de wijzen waarop intensiever kan worden samengewerkt.
 • Brabants Bont: de kleurrijke kunst van het overbruggen. Onderzoek in opdracht van BrabantKennis naar de wijze waarop maatschappelijke tegenstellingen in alledaagse praktijken worden overbrugd en de lessen die hieruit kunnen worden getrokken.
 • Evaluatie Kempencommissie. Evaluatie en advies over de wijze waarop gemeenteraden kunnen worden betrokken bij regionale besluitvormingsprocessen.
 • Bestuurs- en uitvoeringskracht in Zeeland: opgaven en bouwstenen. Advies in opdracht van GS Zeeland over de wijze waarop Zeeuwse overheden gezamenlijk invulling kunnen geven aan maatschappelijke en economische opgaven.
 • Analyse bevindingen Onderzoeksraad voor Veiligheid ten behoeve van het veiligheidsbeleid van het ministerie van IenM. Onderzoek in opdracht van het ministerie van IenM naar de belangrijkste lijnen in recente onderzoeken van de OVV en de betekenis hiervan voor het veiligheidsbeleid van IenM.

2016

 • Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg Regio IJsselland. Evaluatieonderzoek in opdracht van regio IJsselland naar de kwaliteit en effectiviteit van samenwerking in jeugdzorg.
 • Evaluatie samenwerking Samen14/OZJT regio Twente. Evaluatieonderzoek in opdracht van regio Twente naar de kwaliteit en effectiviteit van samenwerking in jeugdzorg en WMO.
 • Belangenverstrengeling, belangenbehartiging en belangenafweging: onderzoek naar aanleiding van discussies over belangenverstrengeling in de gemeenteraad van Utrecht. Onderzoek in opdracht van het raadspresidium van Utrecht naar (vermeende) integriteitsschendingen in de gemeenteraad en de omgang daarmee.

2015

 • Evaluatie Toekomst- en Onderzoeksagenda Tweede Kamer der Staten-Generaal. Onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer naar het gebruik en de effectiviteit van een parlementair onderzoeksinstrument.
 • Sterk Bestuur in Gelderland Verbinden, vernieuwen, versterken! Onderzoek en advies in opdracht van GS Gelderland en VNG Gelderland over de lokale en regionale opgaven van Gelderse gemeenten en de wijze waarop ze daar invulling aan geven.

2014

 • Terugkijken om vooruit te kijken. Reflectie op de werkwijze van het programma Stad & Regio Provincie Gelderland. Evaluatie in opdracht van provincie Gelderland van het investeringsprogramma Stad en Regio.
 • Gemeenteraadsverkiezingen 2014: wie stemt, wat en waarom? Onderzoek naar achtergronden van het stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, in opdracht van het ministerie van BZK.[1] Een selectie van de meest omgangrijke en gezichtsbepalende projecten.


[2] Ook hier is een selectie gemaakt van meer gezichtsbepalende projecten. 

Scan de QR-code of
Download vCard